Souhrnné informace o jednání Osadního výboru okolo ulic Houbařská a U Školky 1. Zhoršení stavu vozovek po budování kanalizace 2005/2006
  Od roku 2006 Osadní výbor trvale upozorňuje magistrát města Liberce, že po dokončení stavby kanalizace nebyl povrch vozovek v ulici Houbařská, ale též U Školky, uveden do původního stavu. Osadní výbor vznesl konkrétní dotaz, kdo přebíral dílo a zda dílo (povrchové úpravy komunikací) odpovídá příslušným normám.

  Odpověď magistrátu:

Kvalita práce SSŽ v ulici U Školky:

Na základě opakovaného tlaku Osadního výboru reklamovalo Město Liberec dílo u SSŽ s výsledkem:

Kvalita práce SSŽ v ulici Houbařská

Osadní výbor do konce října 2007 neobdržel odpověď, zda kvalita díla odpovídá normám. Faktem je, že v úseku od Spáleniště k ulici K Bucharce byla z nového kvalitního povrchu po odchodu SSŽ vytvořena nerovná „roleta“, z úseku mezi ulicemi K Bucharce a Sáňkařská se po odchodu SSŽ jednak stala téměř polní cesta, jednak bylo zničeno odvodnění povrchu komunikace a za jarního tání a velkých dešťů tečou přes sousední pozemky daňových poplatníků potoky vody s blátem a kamínky.


 1. Výstavba v oblasti Krásná Vyhlídka, splašková kanalizace Houbařská 2007

Osadní výbor žádal o informace:

 1. Proč nebyli majitelé sousedních pozemků ani Osadní výbor informování o chystané výstavbě?
  Odpověď:

Komentář Osadního výboru:

Občané Horního Hanychova mají tedy dvě možnosti:

 1. Proč nebyly stavby splaškové kanalizace v roce 2005 a dešťové v roce 2007 spojeny do jedné akce?

Odpověď: Město Liberec nemělo možnost koordinaci staveb ovlivnit

 1. Kdo je investorem stavby splaškové kanalizace?

Odpověď: Žadatelem a investorem této akce je společnost Investorsko inženýrská a.s.


 1. Práva občanů oblastí přilehlých k výstavbě Krásná Vyhlídka
  Protože práva občanů oblasti jsou soustavně porušována zněčišťováním vozovek bahnem a prachem, následnou zvýšenou prašností způsobenou provozem těžkých nákladních vozidel po takto znečištěných komunikacích a hlukem těžkých strojů, které nezřídka pracují dlouho do večera i o víkendech, požádal Osadní výbor magistrát města o dvě věci:

 1. Okamžité projednání projektu s majiteli sousedících pozemků a provedení takových změn v projektu, které trvale zabrání stávajícímu poškozování jejich majetku ze strany města Liberec například vodou a štěrkem stékajícím na soukromé pozemky.
  Odpověď odboru dopravy magistrátu:
  Stručně řečeno: občané nemají nárok.

 2. Umístění značek zákazu vjezdu těžkých nákladních vozidel do ulice Houbařská směrem od ulice K Bucharce k lesu s výjimkou pro občany s trvalým pobytem v této ulici.
  Odpověď odboru dopravy magistrátu:
  V § 19 zákona 13/1997 Sb. je zakotveno právo každého na užívání komunikací. Toto právo lze omezit jen ze závažných objektivních důvodů. Stav komunikace to může být jen výjimečně a na omezenou dobu. Avšak nikoliv v oblasti, kde jsou všechny komunikace v obdobném stavu a nákladní doprava občasná pro obsluhu nemovitostí v oblasti.

Protože odbor dopravy (záměrně nepíšeme magistrát, protože přístup odboru dopravy se poněkud liší od zbytku magistrátu) nehodlá hájit zájmy občanů Horního Hanychova, doporučujeme občanům, aby se hájili sami – postup viz dokument Možnosti obrany občanů proti znečišťování vozovky


Touto cestou bylo dosaženo vyasfaltování části ulice Houbařské – ale kdo ji vyasfaltoval a proč jen kousek, nevíme. Dá se předpokládat, že záměrem bylo rozeštvat občany mezi sebou, aby pranýřovali stěžovatele za to, že dosáhl výhod jen pro sebe (což se povedlo...).


Poslední aktualizace: 1.11.2007 © Osadní výbor Horní Hanychov