Návrhy na změnu dopravního značení

K bodům c,i jsou odpovědi přímo u textu. K ostatním je společná tato :

Podle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  jsou základem pro provoz na pozemních komunikacích obecná pravidla. Dopravní značení – dle terminologie zákona „místní úprava silničního provozu“ - nemůže nahrazovat neznalost (pravděpodobněji neochotu dodržovat) obecných pravidel řidiči.  Bez důsledné a trvalé kontroly za strany Policie ČR je takové značení stejně nefunkční a dost často se  i ztrácí. I z Hanychova bych mohl uvést příklad „nepohodlného dopravního značení“. Pokud naplní Policie ČR svou zákonnou povinnost dohledu na bezpečností a plynulostí silničního provozu, pak nejsou potřeba dopravní značky. Policie může řešit porušení  obecných pravidel.

Řešit lokálních omezení provozu podle podaných návrhů je nesprávné a nekoncepční. Znamenalo by mnoho úprav i stavebních, které by v budoucnu byly zřejmě odstraňovány. Správným řešením, které se začíná objevovat i v ČR, jsou zóny „Tempo 30“ nebo obytné zóny (podle charakteru zástavby a komunikací) se stavební úpravou k zvýraznění změny dopravního režimu na vjezdech a zklidňujícími prvky uvnitř takových zón. Jedná se o velké oblasti. Např. v  případě Hanychova si lze přestavit takovou zónu ohraničenou ulicemi Ještědská, Kubelkova, Volgogradská. Další by mohla být ohraničena ulicemi Ještědská, Kubelíkova a silnice III/2784 (od kruhového objezdu směr Ještěd). Taková opatření není možné řešit v rámci kompetencí odboru dopravy. Je nutné zpracovat projekt, seznámit s ním dotčenou veřejnost a pak třeba po etapách realizovat.  V naších podmínkách je třeba i zde zajistit dohled. To však už může řešit i Městská policie, bude-li mít radar (viz odpověď na bod c).

a)      oblast styku ulic K Bucharce a Houbařská se stálým pohybem mnoha dětí: označení obytné zóny,

b)     křižovatka ulic U Pily a Hraběcí: vyznačení přednosti v jízdě,

c)      vybudovat vyvýšený přechod se zpomalovacím pruhem po vzoru Erbenovy ulice v ulici Ještědská na křižovatce s Hraběcí (návrh mnoha občanů i podnikatelů, místo je nebezpečné, řada řidičů a zejména motorkářů nedodržuje povolenou rychlost a hrozí riziko tragédie),[P.R.]  V tomto místě není možné řešit silniční práh. Jde o silnici III.třídy v majetku Libereckého kraje. V záměrech LK je převést tuto komunikaci do II. třídy, Silniční práh na silnici II.třídy nedovoluje norma. Nejúčinnější ochranu chodců lze v tomto případě řešit středním dělícím ostrůvkem (bude pravděpodobně znamenat rozšíření vozovky v určité délce). Možná je i světelná signalizace. Existuje také varianta zakoupení měřícího radaru pro Městskou policii a pokutovat neukázněné řidiče ( to by se hodilo i na jiná místa ve městě). Všechna opatření mají nároky na rozpočet města. OD není kompetentní k rozhodnutí o zařazení do příslušných návrhů plánu, ale tyto záležitosti se řeší.

d)     oblast ulic Irkutská, Rižská a Sverdlovská – vyznačení obytné zóny, popř. v ulici Sverdlovské retardér,

e)      ulice K Bucharce – upravit přednost značkami, řidiči mj. pod vlivem stavu komunikací nerespektují přednost zprava,

f)      ulice V Lukách – značka obytné zóny a omezení rychlosti,

g)      omezení rychlosti u restaurace Domov, zejména ve směru z Ještědu, kde je přechod hned za zatáčkou,

h)     značka zákazu stání v uličkách za Domovem – tento návrh byl několikrát zamítnut s tím, že šířka komunikace již ze zákona nepovoluje stání.  Řidiči si to ale neuvědomují a jsou poškozovány ploty obyvatel

i)                 spojka pro pěší nová Ještědská – stará Ještědská u odbočky na Puškinovu ulici: denně tudy jezdí auta, která si zkracují cestu, je nutné zábradlí[P.R.] Projednáme zítra s TSML, pokud nebude problém se zimní údržbou necháme osadit kůly k zabránění jízdy vozidla. Případná realizace v příštím roce

 

=================================================================

Komentář Osadního výboru: Byla použita bez úprav odpověď vedoucího odboru dopravy Magistrátu města Liberec Pavla Rychetského z 3.1.2008. Z odpovědi vyplývá, že kromě bodu i) nevyhoví Magistrát města Liberec žádnému z návrhů občanů.