S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C


Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1


Oslovení

Vážený pan

Jméno

Martin Dušek

Ulice

Osadní výbor Horní Hanychov

Obec

     

PSČ, Pošta

     


PŘEDÁNO K DORUČENÍ DNE:


Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

     

TS/CJ MML

Ing. Fuchs

6.9.2010


Věc 

Stanovisko k úkolům ze zápisu setkání osadního výboru Horního Hanychova ze dne 11.11.2008


Vážený pane Dušku,


dovolte mi, abych Vám na Váš dotaz vznesený ze dne 2.9.2009 ve věci plnění úkolů týkajících se odboru TS ze zápisu setkání občanů - sousedů Horního Hanychova se zástupci města sdělil za odbor technické správy veřejného majetku (dále jen TS) následující informace a skutečnosti:


4)      Kanalizace – Votava  + dotazy občanů

f) Připomínka pana Lenkvíka: V ulici Pod Ještědem je vybudována nová kanalizace (kolaudace cca 1996), kterou město nikdy nepředalo SVS. Na tuto kanalizaci je napojeno 14(?) rodinných domů a končí šachtou v korytě potůčku od Berlina, který dále teče kolem hřiště a přes parcely v ulici U školky. Proto při projektování nových kanalizací v Hanychově nikdo ze strany SVS propojení na nové stoky neřešil, protože o kanalizaci nevěděli. K napojení do nové kanalizace v Ještědské ulici chybí cca 90 -100 m. Druhou alternativou je trasa spodní částí ulice V Lukách a napojení na novou kanalizaci na rohu ulic V Lukách a Stará Ještědská. V obou případech je možnost napojení dalších domů.

h) Úkol: prověřit chybějící propojení kanalizací mezi ulicemi Pod Ještědem a V Lukách (bod 4e) a navrhnout řešení.

Kanalizace je ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Stavebníkem předmětné akce bylo v minulosti město Liberec. SČVaK  a.s. uvedenou kanalizaci odmítá provozovat a to do doby, než bude napojena na kanalizační stokovou síť na ul. Ještědské. V současnosti je tedy kanalizace zaústěna do vodoteče a odbor ŽP řeší neustále stížnosti a podněty občanů na tento stav.


Odbor TS zařadí do návrhu rozpočtu roku 2011 náklady související s realizací akce „Propojení kanalizace: ul. Pod. Ještědem - Ještědská ulice“, tedy předloží jednak návrh na zpracování příslušné projektové dokumentace a současně návrh na stavební realizaci akce. Součástí zpracování projektové dokumentace budou i činnosti související se získáním příslušného stavebního povolení a získání stavebního povolení.5)      Vozovky – Šilarová, Novotný  + dotazy občanů

a)     Občané jsou dlouhodobě nespokojeni se stavem komunikací v Horním Hanychově – například ulic Houbařská a U Školky, které jsou dlouhodobě spíš úvozy než ulicemi. Na fotografiích byl doložen neuspokojivý stav, který přetrvává i po pokusech o provizorní opravy. Byla vyjádřena nespokojenost s chybějící kontrolní činností města resp. TSML při přebírání komunikací od firem, které stavějí kanalizace apod.

Stanovisko odboru TS :

Ve stavebních řízeních na nové stavby, vyžadují-li to konkrétní situace, uplatňuje odbor TS vůči novým stavebníkům požadavky na obnovu nebo vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury - komunikace. Dále v této souvislosti byly v roce dne 25.8. 2009 radou města odsouhlaseny nové technické zásady pro opravy komunikací po zásazích spojených se stavbami technické infrastruktury.

Nové technické zásady oproti stávajícím technickým zásadám byly pozměněny v následujícím:

Na základě výše uvedeného se zpřísnila kontrolní činnost ze strany pracovníků odboru TS.

b)    Kompletní oprava ulic Houbařská, Na Rozhraní, U Školky, Hraběcí, Železničářů apod. je v plánu 1.-4. etapy oprav Hanychova, projekt zadaly TSML, a.s., termíny zatím nejsou dané. Odhad nákladů na rekonstrukci uliční sítě v Liberci je 350 mil. Kč, což přesahuje možnosti městského rozpočtu.

c)    V ulici U Školky chybí propojit kanalizaci do Staré Ještědské, proto nemůže být opravena stávající částečně prašná a propadlá vozovka, prostředky na opravu se budou řešit, až proběhne stavební řízení.

Stanovisko odboru TS

Odbor TS prověřil skutečný stav kanalizace na komunikaci U Školky. V rámci stavby tramvajové tratě byla kanalizace na této komunikaci kompletně dokončena a řádně zkolaudována. Na základě tohoto zjištění odbor TS dle zpracované dokumentace ke stavebnímu povolení zajistil stavební povolení na akci „Oprava ulice U Školky, Liberec“, které nabylo právní moci dne 27.5.2010.

Odbor TS bude nárokovat finanční prostředky z rozpočtu města Liberec v roce 2011 na realizaci předmětné akce. Celková cena předmětné akce je stanovena na 3.600.000,0 Kč.

d)    Mostek v Hraběcí: provádí se diagnostika, je ve špatném stavu, dále ničen přepravou dřeva, omezení provozu nelze kvůli místním.

Stanovisko odboru TS

Odbor TS zajistil v roce 2009 provedení diagnostického průzkumu mostní konstrukce evidenční číslo 121 v Liberci na Hraběcí ulici. Nově stanovená zatížitelnost předmětné mostní konstrukce neomezuje povolenou normovou normální zatížitelnost a proto nebylo provedeno označení zatížitelnosti na mostě. Současný celkový stavebně technický stav mostu, který je ohodnocen stupněm 4 – tj. uspokojivý stav nezhoršuje provoz nákladních vozidel na tomto mostě.

V současnosti je u společnosti TSML a.s. zadána oprava poškozeného zábradlí mostu.

e)    Nelze provádět opravy vozovek recyklací nebo penetrační technologií, protože Hanychov nemá odvodnění komunikací a zatímco nyní se voda vsakuje do prašných povrchů ulic, přechod na bezprašné penetrované povrchy by způsobil stékání dešťových vod na pozemky občanů...

f)    Probíhá projekt ke stavebnímu řízení dešťových kanalizací.

Stanovisko odboru TS

Kanalizace

P prověření odbor TS nezjistil, že by v minulosti byl zadán takovýto samostatný projekt, a to ani v době konání předmětné schůzky občanů (sousedů) se zástupci města. Návrh odkanalizování lokality Horního Hanychova byl pouze zpracován ve výše zmíněném projektu „Zajištění dopravní obslužnosti Horního Hanychova 1. – 4. etapa“, který však doposud nebyl zrealizován. Na tento projekt nebylo doposud vydáno ani žádné stavební povolení. Realizace celého tohoto projektu je závislá na finančních možnostech města (viz bod 5b zápisu ze dne 11.11.2008).

V případě vydávání jakýchkoliv stanovisek k novým výstavbám však odbor TS vychází z tohoto projektu a projektem se řídí.

Komunikace

V současné době odbor TS zadal projektové kanceláři Nydrle zpracování projektové dokumentace akce „Oprava ul. Karlinské, Liberec“ včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení. Důvodem k pořízení projektové dokumentace je stávající nevyhovující stavebně technický stav předmětné komunikace, který byl dále poškozen trvalými dešti v měsíci srpnu 2010, velká dopravní zatížitelnost této komunikace a možnost odvodnění této komunikace do stávajícího koryta vodoteče vedoucí u předmětné komunikace.

Odbor TS bude nárokovat finanční prostředky z rozpočtu města Liberec v roce 2011 na realizaci předmětné akce. Celková cena předmětné akce je předběžně odhadnuta ve výši 4.400.000,0 Kč.

Dále odbor TS zpracovává návrhy na opravy komunikací v Horním Hanychově v těch případech, kde je možné zaústění vod z komunikací do přilehlých vodotečí. Opravy komunikací se připravují přednostně tam, kde vlastník kanalizační sitě, tj. SVS a.s., bude realizovat stavby či opravy kanalizační sítě.

Tento aplikovaný postup odboru TS tedy částečně nahrazuje výše zmíněný projekt „Zajištění dopravní obslužnosti Horního Hanychova 1. – 4. etapa“. Problematikou stavu komunikací se odbor TS bude dále zabývat, včetně stavu odvodnění komunikací, stávajících vodotečí (zejména po povodních v 08/2010) atd.. V úmyslu má aktualizovat zmíněný projekt „Zajištění dopravní obslužnosti Horního Hanychova 1. – 4. etapa“ a předložit k projednání radě města, jejímu novému složení v úvodu roku 2011, návrh na realizaci aktualizovaného projektu, a to zejména z časového a finančního hlediska tak, aby projekt byl skutečně realizován.

g)    TSML provádějí obnovy příkopů v Hanychově, občas nová výstavba RD, ale především neřízená výstavba kanalizací zaslepí příkopy.

Viz stanovisko k bodu f

h)    Nikdo nemá právo vstupovat na soukromé pozemky občanů ani zabírat jejich pozemky bez jejich souhlasu, porušení by měla řešit Policie ČR (tel. 158).

i)    V listopadu 2008 bude nouzově opravena Puškinova ulice.

Stanovisko odboru TS

V listopadu roku 2008 byly opraveny společností TSML a.s. výtluky na Puškinově ulici. Současný stav komunikace Puškinova je však i nadále nevyhovující a stav této komunikace vyžaduje její celoplošnou opravu, neboť dílčí opravy jsou již neeefektivní a nezlepšují její stav. Z těchto důvodů bude odborem TS do návrhu rozpočtu roku 2011 navržena celoplošná oprava Puškinovy ulice.

j)    Dešťová kanalizace je někde ve vlastnictví města, někde ale i v soukromém vlastnictví.

k)         Úkol: oznámit na OsV, kdy se budou které ulice opravovat.

Stanovisko odboru TS

Za dobu činnosti odboru TS byla v roce 2009 opravována komunikace Irkutská, a to v úseku ohraničeném komunikací Pod Lesem a p.p.č. 239/1, k.ú. Horní Hanychov. Prvotním impulsem k vypracování projektové dokumentace byly podněty od občanů, které zazněly na výše uvedeném setkání dne 11.11.2008. Společnost TSML a.s. zpracovala projektovou dokumentaci, která byla předána pří převodu správy komunikací na odbor TS. Na základě dalšího podnětu od občanů předmětné lokality rada města Liberec na svém 13. zasedání dne 25.8.2009 rozhodla o realizaci předmětné akce v roce 2009. O této skutečnosti byli písemně vyrozuměni občané dotčené lokality, ale nikoli p. Dušek z osadního výboru. Za toto pochybení se omlouváme.


Podávám Vám tyto informace a jsem s pozdravem

Ing. Ladislav Fuchs

vedoucí odboru

technické správy veřejného majetku

Telefon

Fax

Adresa elektronické podatelny

E–mail

48 52 43 111

48 52 43 113

262  978

posta@magistrat.liberec.cz

podatelna@magistrat.liberec.cz