Informace Osadního výboru Horní Hanychov k územnímu plánu


Kompletní obsah této stránky s informacemi do roku 2008, zobrazenými zde do května 2013, najdete zde

 

Klíčové informace k vývoji okolo sběrné komunikace mezi roky 2005 a 2010:

·         Osadní výbor HH podal v květnu roku 2005 oficiální žádost radě města o změnu územního plánu ve smyslu zrušení nebo zúžení dosavadního 200 metrů širokého ochranného pásma pro obchvatovou komunikaci, žádost najdete zde.

·         Rada města žádosti vyhověla, nechala vypracovat studii na zúžení ochranného pásma a předložila návrh do zastupitelstva, které záměr schválilo a uložilo zahájení kroků ke změně územního plánu, konkrétně: zrušení pásma územní ochrany obchvatové komunikace, přehodnocení využití uvolněného území a přehodnocení trasy veřejně prospěšných staveb, rozhodnutí zastupitelstva najdete zde.

·         Návrh byl zapracován do koncepce Strategie rozvoje SML, bohužel ale s novou komunikací, která nevylučovala provoz těžkých nákladních vozidel mezi oběma průmyslovými zónami a připouštěla v budoucnu stavbu čtyřpruhové komunikace. Občané Hanychova se proto na setkání cca 100 Hanychováků dne 19. 7. 2007 postavili proti komunikaci, viz zápis ze setkání, proto Osadní výbor podal ke Strategii v září 2009 toto vyjádření.

·         Zastupitelstvo města Liberec nicméně Strategii schválilo a na svém zasedání dne 29. 11. 2007 schválilo podnět ke 48. změně územního plánu, který na základě schválené studie z roku 2006 ruší někdejší 200m široké ochranné pásmo obchvatové komunikace a nahrazuje ho koridorem o šířce 50m "pro kategorii dvoupruhové komunikace se šířkou vozovky mezi obrubníky 9,0 m s případným možným výhledovým rozšířením na čtyřpruhovou komunikaci". Tato komunikace mimo jiné propojí průmyslové zóny Sever a Jih. Bližší informace najdete zde. Hanychováci s tímto rozhodnutím nesouhlasili, protože změna de fakto nechávala prostor pro „dálnici“. Bohužel odkazy na dokumenty města k těmto záležitostem nefungují, protože město Liberec je nedávno zrušilo.

·         V září 2008 podal Osadní výbor připomínky do zjišťovacího řízení. Jejich text je obsažen v Závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu libereckého kraje k obvodové městské sběrné komunikaci přes Horní Hanychov z 16. 10. 2008.

·         Koncem roku 2008 vyšly v tisku informace o obchvatu: v MF DNES 20.11.2008 s informacemi opakujícími v podstatě závěry ze setkání občanů 11.11.2008 a v Libereckém deníku 4.12.2008 s informací náměstka Palouše, že půjde o nový průtah Libercem.

·         Následně bylo rozhodnuto o vytvoření nového územního plánu, následkem čehož přišla pětiletá snaha Osadního výboru vniveč a v územním plánu zůstane minimálně do roku 2017 (!!!) nesmyslné 200metrové ochranné pásmo dálnice, o kterém všichni vědí, že tak jako tak bude jednou zrušeno. Předvolební kampaní v roce 2010 bohužel začalo nekonečné období bojů různých skupin, které občanům naslibují cokoliv v zájmu hlasů zpeněžených následně lukrativními místy v dozorčích radách, ale potom zablokují jakékoliv finální rozhodnutí. Občané jsou zoufalí, protože nesmějí na pozemcích svých předků stavět, byť jsou na samém okraji přežilého ochranného pásma. Úředníci se bojí takovéto stavby schválit, protože se vždy najde někdo ochotný v zájmu hlasů podávat trestní oznámení na kohokoliv, kdo poruší jakékoliv ustanovení, i když sám jiná ustanovení porušuje. Výsledkem zdánlivého boje „bojovníků proti zabetonování Liberce“ je zachování betonové dálnice přes Hanychov, což je vidět i na prosazování silnice II. třídy přes Hanychov Libereckým krajem.

 

Stav příprav územního plánu a šance na vypuštění sběrné komunikace ve volebním období 2010-2014:

·        Před volbami do městského zastupitelstva se na besedě v centru města dne 6. 9. 2010 všichni přítomní kandidáti na primátora zvolení následně do zastupitelstva až na kandidáta Věcí veřejných vyjádřili ve prospěch sběrné komunikace přes Hanychov, mimo jiné protože to bude nezbytně nutná objízdná trasa pro případ zablokování průtahu Libercem. Kandidáti se principiálně shodli i na tom, že to bude až za mnoho let a že současné 200 metrů široké ochranné pásmo by mělo být zúženo - dodáváme, že ve smyslu všeobecně známé studie. Pro sběrnou komunikaci se jasně vyjádřila všechna tehdejší nejsilnější uskupení, tj. např. Změna pro Liberec, ČSSD, ODS.

·       Politická situace na liberecké radnici byla tedy nepříznivá, i když řada argumentů používaných ve prospěch sběrné komunikace byla zcela mimo realitu. Proto OsV považoval za politicky průchodnější ponechání cca 40 metrové blíže nevymezené územní rezervy bez jakékoliv zakreslené komunikace než úplné vypuštění ochranného pásma z územního plánu. Byl to většinový (i když ne jednomyslný) názor osadního výboru, viz Zápis ze schůzky OsV 14.5.2013.

·           Mimořádné zastupitelstvo k územnímu plánu 19. 1 2012

o   Vystoupení předsedy Osadního výboru k územnímu plánu na mimořádném zastupitelstvu 19.1.2012

o   Pozměňovací návrhy k územnímu plánu předložené a promítnuté zastupitelům dne 19.1.2012

o   Finální znění pozměňovacích návrhů k územnímu plánu předložené náměstku Rutkovskému v průběhu jednání mimořádného zastupitelstva 19.1.2012

o   Výsledek hlasování zastupitelstva k pozměňovacím návrhům k územnímu plánu 19.1.2012

·           Sběrná obvodová komunikace, stav z návrhu územního plánu květen 2013 – výkresy:

o   Centrum Horního Hanychova

o   Část 1 - Letiště

o   Část 2 - Karlinky

o   Část 3 - Horní Hanychov

o   Část 4 - Doubí, Pilínkov

·       Stávající ochranné pásmo obvodové komunikace je široké 200 metrů a dokud se nezmění územní plán, není možné v něm povolit jakoukoliv novou stavbu, resp. není to povoleno běžnému občanovi respektujícímu zákony.

·       Problém Skokanská: výkres situace v okolí ulice Skokanská najdete zde – je zřejmé, že nově postavené domy zasahují do stávajícího ochranného pásma (na obrázku červená T-linie) a znamená to, že všichni, kdo zde postavili nebo koupili domy od roku 2002, museli počítat s tím, že dříve nebo později jim pod okny povede nová silnice.

·         Osadní výbor podal 13. 6. 2013 námitku zástupce veřejnosti, viz její text a podpisový arch.

 

Stav příprav územního plánu a pravděpodobnost vypuštění sběrné komunikace ve volebním období 2014-2018:

 

·      Pravděpodobnost vypuštění sběrné komunikace se zvýšila po vítězství Změny pro Liberec ve volbách. Změna totiž podporovala boj proti územnímu plánu a na besedě 17. dubna 2016 (viz zápis) slíbila, že bude prosazovat to, co chtějí Hanychováci.

·         Na besedě k územnímu plánu 21. 3. 2016 jsme však zjistili, že formulace v námitce veřejnosti „nesouhlasíme se zařazením sběrné komunikace přes Horní Hanychov, tj. mezi ulicemi Heyrovského a Karlinská, do územního plánu“ a „v oblasti Ještědská – Heyrovského lze plně realizovat dopravní obslužnost ulicí Puškinova a okolními komunikacemi“ interpretuje nové vedení města tak, že námitka požaduje vybudování městské sběrné komunikace, sloužící především pro propojení různých libereckých čtvrtí, v trase stávající Puškinovy ulice.

·         Na besedě byl rozdán dotazník, jehož výsledky najdete zde.

 

 

Příprava územního plánu červen/červenec 2018

K desátému výročí zahájení prací na novém územním plánu připravilo město Liberec přibližně šestou koncepci, která stejně jako v minulých letech dospěla do fáze veřejného projednání 26. 6. 2018 a uzávěrky námitek a připomínek k 3. 7. 2018. Podrobnosti si přečtěte v Mimořádném čísle Zpravodaje, který tentokrát řada (nebo většina?) Hanychováků bohužel vůbec nedostala do svých schránek.

Nová verze územního plánu zohlednila řadu námětů připomínky zástupce veřejnosti z června 2013 viz výše - například zachovala a rozšířila plochy pro sportování na Spáleništi a „obchvat“ mezi Spáleništěm a Densem ponechala jen jako územní rezervu apod. Nerespektovala však podstatu námitky, protože zachovala obvodovou sběrnou komunikaci mezi zónami Sever a Jih přes centrum Horního Hanychova a především definovala koridor pro krajskou silnici II. třídy do oblasti Osečná, vedoucí od Densa na Spáleniště po okraji Přírodního parku Ještěd.

Sousedka Marcela Vašťatková ze Sáňkařské proto připravila námitku zástupce veřejnosti, viz její text a podpisový arch (zde jsou vymazány osobní údaje).

Aktualizace 29. 6. 2018:

·         Podpisový arch: Oproti verzi z 22. 6. 2018 je na aktuálně roznášeném podpisovém archu odůvodnění v delší verzi.

·         Odůvodnění námitky: Oproti verzi z 22. 6. 2018 již není uváděna námitka v původní krátké verzi. Dále byla na žádost některých obyvatel Skokanské ulice vypuštěna věta o tom, že obyvatelé Skokanské o sběrnou komunikaci nestojí.

·         Ve verzi z 29. 6. 2018 byl přidán propočet dopravní zátěže a konstatování, že sběrná komunikace je prokazatelně určena především pro tranzitní dopravu.

POZOR!!! Termín pro podání námitek a připomínek je do úterý 3. července 2018, ale doporučujeme občanům, aby to nenechávali na poslední den. Okolo konce úřední doby magistrátu (3. 7. 2018 je oficiálně v 16:00) by mohli narazit na zamčené dveře radnice a recepční, která má zákaz cokoliv od občanů přijímat.

 

 

Poslední aktualizace: 29. 6. 2018
Zpět na stránku Osadního výboru